Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire, tájékoztatást adjon a www.bvn.hu címen elérhető weboldal adatkezelései elveiről és gyakorlatáról.

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges személyes adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Szolgáltatás: a www.bvn.hu elérhető szöveges, képi, videó- és hang tartalmak.

Cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén vagy más, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő eszközén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt, vagy érvényessége le nem jár. A sütik használatát a böngésző beállítása útján képes korlátozni, az elhelyezett sütiket pedig törölni.

Felhasználó/érintett: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait igénybe veszi.

Külső szolgáltató: olyan, az adatkezelőtől független szolgáltató, aki a honlapba ágyazott szolgáltatásokkal plusz funkciókat biztosít.

Tájékoztató: jelen adatkezelési tájékoztató.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a BVN Növényvédő Kft.

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Ipar utca 2.

Telephelye: H-1097 Budapest, IX. kerület, Illatos út 11/b

Képviselő: dr. Frühauf Tamás ügyvezető

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

Kezelt személyes adatok

A weboldalon nincs olyan nyilvánosan elérhető szolgáltatás, amely személyes adatok megadását igényelné. Az üzenetküldésre szolgáló funkcióban megadott adatokat (név, e-mail cím) a weboldal nem tárolja, és nem dolgozza fel. A küldött üzenet az adatkezelő levelező kiszolgálójára, majd az adatkezelő munkatársa számítógépére kerül és más elektronikus üzenetekhez hasonlóan dolgozzák fel azt.

Kezelt egyéb adatok

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a számítógépen, vagy más internetezésre használt eszközön kisméretű adatcsomagok, ún. “cookie”-k (sütik) kerülnek elhelyezésre. Ezek segítségével biztosítható a szolgáltatás magas színvonala, testreszabhatósága, fejlesztése. A cookie-k elhelyezését engedélyeznie kell. Az engedély megadásának megtagadásával a tudomásul veszi, hogy az elérhető szolgáltatás nem lesz teljes értékű.

Az oldalon használt cookie-król a Cookie tájékoztatóban olvashat.

Technikai adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a számítógép, vagy internetezésre szolgáló más eszköznek azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja

Ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítása:

  • online tartalomszolgáltatás;
  • statisztikák, elemzések készítése;
  • a felhasználók jogainak védelme;
  • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja minden esetben az érintettnek a tájékoztatást követő kifejezett hozzájárulása az adatok kezeléséhez. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható és kérhető az adatok törlése. Ebben az esetben a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok megadáshoz kötött szolgáltatások a későbbiekben nem lesznek elérhetőek számára.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a nyújtott szolgáltatás elérhetőségéig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelés módja és az adatok biztonsága

Az adatkezelő úgy választja meg a szolgáltatások nyújtása során használt eszközöket és szolgáltatásokat, hogy a kezelt adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az eszközöket és szolgáltatásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, a szükséges karbantartásokat és fejlesztéseket elvégzi a biztonság folyamatos fenntartása érdekében. Olyan szervezési és technikai eljárásokat alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok csak az arra jogosultak számára legyenek megismerhetőek.

Az adatkezelő az adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve harmadik személynek nem adja át, hozzáférést azokhoz nem enged.

Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az azonosításra alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Amikor adatokat ad meg, az adatkezelő nem ellenőrzi azok valódiságát, helyességükért a felhasználó felel.

Külső szolgáltatók

Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

A honlap jelenleg nem használ regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatót.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Google Analytics

Facebook Pixel

Tárhelyszolgáltató

MikroVPS Kft. 7150 Bonyhád, Jókai u 3.

Az adatkezelő külön felhívja a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismeri a külső szolgáltató által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a  Google és a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információk a Google Adatvédelmi irányelveiben és a Facebook Adatvédelmi szabályzatában találhatók.

Jogok és kötelezettségek

A felhasználó kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatairól. A tájékoztatást az adat megadásakor használt e-mail címről kell kérni.

A felhasználó kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, vagy módosítását. Ezt a felhasználó abban az esetben kérheti, ha bizonyítható hogy ő az adatkezelés érintettje.

A felhasználó kérheti a kezelt személyes adatok törlését, kérheti a személyes adatok korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelő jogosulatlanul kezeli az adatait.

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, ez azonban nem jelenti azt, hogy a visszavonást megelőző adatkezelés jogosulatlanná válna.

Amennyiben a hozzájárulás visszavonása a személyes adatok törlésére irányuló kéréssel párosul, úgy az adatok megadásához kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférés is megszűnik.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a felhasználó közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

Jogai megsértése esetén a felhasználó bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Jelen tájékoztató a jövőben – a jogi előírások, illetve a weboldal szolgáltatásainak változása, vagy a jogszabályok és más szabályozók módosítása miatt változhat. A mindenkor érvényes változat a honlapon olvasható.

Utolsó módosítás: 2024. január x.